Owen Bowen ROI PRCamA (1873 - 1967)

Towards Staithes


Owen Bowen ROI PRCamA (1873 - 1967)

Staithes, Oil on canvas, 11" x 15" Signed.